Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Организация

Създадена през 2007 г., системата за устойчива дейност Travelife е инициатива, чиято мисия е да налага устойчиви бизнес практики в туристическата и пътническата индустрия.

Travelife се основава на идеята за централната роля на туроператора и туристическия агент в туристическата верига за доставки. Тяхната  уникална позиция на посредници между туристи и доставчици им дава възможност да влияят върху избора на потребителите, практиките на доставчиците, както и развитието на дестинациите. Това им осигурява възможност за значителен принос към устойчивото развитие и  опазване  на природата и културата. Travelife има за цел да подпомогне туристическите предприятия с информация, решения и инструменти за позитивна промяна в техния собствен бизнес, както и в тяхната верига на доставки.

Инициативата Travelife интегрира две отделни, но взаимосвързани системи за управление на устойчивостта  - в  туристически фирми и в места за настаняване.

Система за устойчива туристическа дейност Travelife за туроператори и туристически агенти

Системата, администрирана от ECEAT-Projects предоставя он-лайн обучение и практически инструменти за устойчиво планиране, управление и отчитане. Системата за обучение и практическите инструменти са подходящи за компании от всякакъв размер и покриват всички области на управление на туристическия бизнес, включително офис операции, взаимодействия по веригата за доставки, отношения с дестинации и с потребители. При постигане на съответствие със  стандартите на Travelife за туроператори и туристически агенти, туристическото предприятие се сертифицира със знака  "Travelife Partner" или "Travelife Certified".

Изискванията на системата за управление на устойчивостта Travelife са съобразени  със стандарти ISO 14001 и EMAS III. Изискванията спрямо основните сфери на оперативна дейност  са в съответствие с показателите и критериите  на ISO 26000,  Указания за  корпоративната социална отговорност, включващи условия на труд, човешки права, околна среда, биоразнообразие и лоялни бизнес практики.

За популяризиране на схемата, Travelife работи в тясно сътрудничество с бизнеса. Над 18 национални туристически асоциации вече популяризират Travelife сред своите членове. 

Системата Travelife за туроператори и туристически агенти се администрира от ECEAT-Projects, организация с нестопанска цел със седалище в Холандия.

Система за устойчива туристическа дейност Travelife за хотели и места за настаняване

Администрирана от  ABTA,  националната асоциация на туристическите агенции на Великобритания,  системата помага на хотели и места за настаняване да управляват социалните и екологични въздействия от своята дейност  и да комуникират своите  постижения в областта на устойчивото развитие..  

С помощта на check-list,  списък за бърза проверка, мениджъри на хотели могат да оценят он-лайн нивото на устойчивост в своя хотел,  да получат обратна връзка и да наблюдават своя прогрес. При постигане на съответствие с критериите за устойчива дейност, хотелите могаг да бъдат сертифицирани със знак Travelife Bronze, Silver или Gold, който им позволява да комуникират своя статус на устойчивост на интернет страниците си, върху фирмени  материали и по всякакъв друг начин.

Към момента близо  17 000 места за настаняване от целия свят  са регистрирани в Travelife, 1500 са преминали независим одит и над 500 са сертифицирани със знака на  Travelife .

Над  200 туроператори, в т. ч. TUI , Thomas Cook и Kuoni използват Travelife, за да осъществяват мониторинг върху дейността на своите доставчици на хотелско и друг вид  настаняване . През Интернет  сайтовете и  в рекламните брошури на участващите туроператори, потребителите могат да направят преглед и да изберат място за настаняване, сертифицирано със знака на   Travelife. Системата се администрира от Travelife Ltd,  търговско дружество,  собственост на националната туристическата  асоциация на Великобритания, ABTA.  

Page generated in 0.0286 seconds.