Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Управление и отчитане

Система за управление План на действиеОтчитане


Инструмент Планиране на действия е прост онлайн инструмент, който  подпомага планирането ( кой, какво, кога) и изпълнението на конкретни действия.

Можете да формулирате своите цели, да определите  най-подходящите хора и да създадете график на действията. Когато направите това, Вие имате ясна визия за своя път към устойчивостта. Планът за действие може да бъде изтеглен в PDF - формат.

Инструментът предоставя широк набор от мерки за повишаване на устойчивостта, от които Вие можете да изберете онези действия, които съответстват на Вашата дейност и  тип доставчици. Над 200 различни мерки, обособени  в групи обхващат различни аспекти на дейността:

  • Вътрешно фирмено  управление;
  • Управление на веригата на доставки  (места за  настаняване, транспорт, туристически дейности ) ;
  • Дестинации ;
  • Взаимодействия с клиенти

Мерките са подходящи за малки, както и (много) големи компании и вече са били успешно приложени от други туристически фирми. Модулът съдържа  конкретни примери на предприетите действия и постигнати резултати. 


Инструмент Отчитане на Travelife Ви позволява да оцените и да докладвате своите  постижения по отношение на устойчивостта.

Инструмент Отчитане дава възможност за ясен преглед на предприетите действия и мерки,  и съответства на  инструмент Планиране на действията. С този он-лайн инструмент туристическата фирма може да създаде вътрешен доклад за устойчивостта , или външен – до националната туристическа асоциация и / или  до Travelife. По този начин асоциациите могат да наблюдават напредъка на своите членове и да съпоставят техните резултати с тези на други фирми или членове на други асоциации.

Инструмент Отчитане дава възможност за допълване на Вашата комуникация с  разпечатване на писмен доклад .

Инструментът използва стандартите  за докладване на  EMAS III, Global Reporting Initiative Tourism supplement и Global Sustainable Tourism Criteria.


Системата за управление Travelife създава възможност за ефективно интегриране на устойчивостта в шест последователни стъпки:

1 Ангажиране на фирмата с концепцията за устойчивост и  назначаване на Координатор по устойчивост ;

2  Извършване на оценка на изходното ниво на устойчивост по основни  сфери на фирмена дейност;

3. Разработване и прилагане на политика на устойчива дейност;

4. Разработване и прилагане на план за действие ;

5.  Мониторинг върху изпълнението на плана за действие;

6 . Отчитане на предприетите действия и постигнати резултати.

Системата за управление е разработена в съответствие с международни стандарти и указания за устойчива дейност  като  EMAS III (Европейската Eкo схема за управление и одит) , Система за управление на околната среда ISO 14001 и Указания  за корпоративна социална отговорност ISO 26000.

Page generated in 0.0695 seconds.