Tour Operators and Travel Agents

ລືມລະຫັດຜ່ານບໍ?

Management system and reporting

The Travelife management system supports the effective integration of sustainability in 6 steps:


1.  ການລົງທະບຽນບໍລິສັດຂອງທ່ານເພື່ອເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ, ລວມທັງການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ປະສານງານດ້ານຄວາມຍືນຍົງ;
2.  ການປະເມີນດ້ານຄວາມຍືນຍົງຂັ້ນພື້ນຖານໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານ;
3.  ການພັດທະນາ ແລະ ການດໍາເນີນງານຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມຍືນຍົງ;
4.  ປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ;
5.  ການຕິດຕາມແຜນປະຕິບັດງານ;
6.  ການລາຍງານກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ ແລະ ຜົນສໍາເລັດ ຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມຍືນຍົງ.

ລະ​ບົບ​ການ​ບໍລິຫານຄຸ້ມ​ຄອງ​ແມ່ນ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາ​ກົນ​ ແລະ​ ຂໍ້​ແນະ​ນໍາ​ເຊັ່ນ EMAS III (ອົງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ແລະ​ ການ​ກວດ​ສອບ​ເອີ​ຣົບ Eco​), ລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ISO 14001 ແລະ ຄໍາແນະນໍາສາກົນ ISO 26000 ສໍາລັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດຕໍ່ກັບສັງຄົມ.

6-step

Page generated in 0.0603 seconds.