Tour Operators and Travel Agents

ລືມລະຫັດຜ່ານບໍ?

Projects

Travelife was established with the financial support of the European Union.  

ທຣາເວວໄລຟ໌ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນຈາກສະຫະພາບເອີລົບໃນຊ່ວງດຳເນີນໂຄງການ EU LIFE ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ‘Tour-Link’ (2004 – 2007).

ປັດຈຸບັນ ທຣາເວວໄລຟ໌ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທັງພາກລັດຖະບານ ແລະ ອົງການພັດທະນາຕ່າງໆ ເຊິ່ງມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຊຸດເຄື່ອງມື ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດໄປທົ່ວທະວີບເອີລົບ ແລະ ອາເມຣິກາ

ພາຍໃຕ້ກອບຂອງໂຄງການ INTOUR project (2010 - 2013) ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ໂຄງການນະວັດຕະກໍາດ້ານນິເວດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (European Union Eco-Innovation programme)ແນວທາງຂອງ ທຣາເວວໄລຟ໌ ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ແລ້ວໃນ 14 ປະເທດຂອງເອີລົບ. ຫາກທ່ານຕ້ອງການຊາບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ສາມາດຄລິກທີ່ແທັບທາງດ້ານຂວາມືຂອງທ່ານ.

ໂຄງການ SUSTOUR ເປັນໂຄງການໜຶ່ງໃນກອບຂອງໂປຣແກຣມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີບຂອງສະຫະພາບເອີລົບ ປັດຈຸບັນກຳລັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນງານຂອງ ທຣາເວວໄລຟ໌ ໃນປະເທດຕວກກີ ແລະ ປະເທດຝຮັ

Page generated in 0.019 seconds.