Tour Operators and Travel Agents

ລືມລະຫັດຜ່ານບໍ?

Standard and Criteria

The Travelife Certification standard offers you a one-stop-shop.

ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວໄດ້ລວມເອົາມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ແນວທາງດ້ານຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມໃນລະດັບສາກົນທີ່ນຳໜ້າ ແລະ ແນວທາງ CSR ຄື:

  • EMAS III -ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດສອບລະບົບນິເວດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ
  • ISO 14001 - ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ
  • UNEP -ຂໍ້ຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ (ຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ຜູ້ສະໜອງຂອງບໍລິສັດ ແລະ ບໍລິສັດ)
  • GRI - ການລິເລີ່ມການລາຍງານທົ່ວໂລກ, ການເພີ້ມເຕີມຜູ້ປະກອບການການທ່ອງທ່ຽວ
  • GSTC -  ເງື່ອນໄຂຂອງສະພາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງທົ່ວໂລກ (GSTC).
  • OECD - ບົດ​ແນະ​ນຳແນວທາງ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ໃນຫຼາຍປະເທດ
  • ISO 26000 - ບົດ​ແນະ​ນຳແນວທາງ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ໃນຫຼາຍປະເທດ
Page generated in 0.0225 seconds.