Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Принципи Travelife

Система Travelife е създадена в тясно сътрудничество с туристическия бизнес и  отчита също последните развития и «научени уроци»  в други икономически сектори. 

Travelife е разработена в съответствие със следните принципи:

 • Прозрачна, съвместима и измерима: Единна система за туристически фирми, съдържаща общи стандарти и един и същ процес на внедряване, което гарантира съпоставимост на осъществените одити и позволява извършване на всеобхватен сравнителен анализ, benchmarking.
 • Широка секторна приложимост: Подходяща за малки и (много) големи компании и различен вид дейност  – входящ туризъм, изходящ туризъм, туристическа агентска дейност.
 • Интернационалност: Онлайн инструменти, достъпни  на различни езици и глобално  приложими.
 • Целево ориентирана: Стъпков  подход за постепенно постигане и поетапно внедряване на стандартите на Travelife в собствената дейност и в бизнес практиките на доставчиците.
 • Базирана на знанията: Travelife интегрира обучения за придобиване на знания и развитие на умения в туристически фирми, места за настаняване, фирми – доставчици на екскурзии и у потребители.
 • Ориентирана към веригата за доставки: Отчита веригата за доставки на туристическите фирми, включително доставчици на транспортни услуги, настаняване и на екскурзии. Предлага лесни инструменти за оценка, управление, споделяне и комуникиране дейността  на фирмите -доставчици.
 • Ефективна: Единната база данни на доставчици гарантира ефективност  и предотвратява дублиране на осъществените  одити. Информацията се разпространява до всички участници.
 • Унифицирана комуникация: Секторно – разпознаваеми лога и послания за комуникация в рекламните материали на  туристическите предприятия.
 • Реалистична и практическа: критериите и действията са  основани на действителен  опит и  могат да бъдат приложени на практика от реални туристически фирми.
 • Троен краен резултат: интеграция на трите основни аспекта на устойчивото развитие: екологичен, социален и икономически. .
 • Актуалност: интегриране на основните световни стандарти и насоки : EMAS III (включително референтен документ за туристическия сектор) , ISO 14001, ISO 26001 , Global Reporting Initiative  и Global Sustainable Tourism Standard, GSTC.
 • Колективност: Travelife дава възможност за консолидиране на всички  заинтересовани страни и сътрудничество с дестинации. Стандартите са разработени и се припознават от бизнеса, неправителствените организации и държавата.
 • Некомерсиална: Таксите за участие  са разходо-ориентирани; всички приходи се използват за управление и подобряване на системата и нейните инструменти.
Page generated in 0.0422 seconds.