Tour Operators and Travel Agents

ລືມລະຫັດຜ່ານບໍ?

Travelife principles

Travelife is  developed in close consultation with the business sector, taking into account recent developments and lessons learned in other sectors.

ທຣາເວວໄລຟ໌ Travellife ໄດ້​ຖືກ​ອອກ​ແບບ​ຕາມ​ຫຼັກ​ການ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​:

 • ຄວາມໂປ່ງໃສ, ປຽບທຽບໄດ້ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ: ເປັນລະບົບໜຶ່ງດຽວສຳລັບບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຊຸດມາດຕະຖານ ແລະ ຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ, ຮັບປະກັນຄວາມສະໝຳ່ສະເໝີ ແລະ ປຽບທຽບຜົນຂອງການກວດສອບ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປຽບທຽບໃນຂອບເຂດກ້ວາງຂວາງ
 • ຂະ​ແໜງ​ການ: ​ໃຊ້​ໄດ້​ກັບ​ທັງ​ບໍລິສັດ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ​ ແລະ​ ຂະໜາດໃຫຍ່ ​ແລະ​ ກວມ​ເອົາ​ບໍລິສັດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທຸກ​ປະ​ເພດ​ລວມທັງ​ບໍລິສັດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຂາ​ເຂົ້າ, ຂາ​ອອກ ​ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ.
 • ສາກົນ: ມີເຄື່ອງມືອອນລາຍໃນທົ່ວໂລກ ແລະມີໃຫ້ເລືອກ ຫຼາຍພາສາ
 • ມຸ່ງເນັ້ນການພັດທະນາ: ເປັນຂັ້ນ ເປັນຕອນ ໂດຍຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ສະໜອງຂອງເຂົາເຈົ້າ ນຳໄປປະຕິບັດມາດຕະຖານ ຂອງທຣາເວວໄລຟ໌ Travellife ແບບຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ
 • ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ: ທຣາເວວໄລຟ໌ Travellife ປະສົມປະສານການຮຽນຮູ້ເພື່ອພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະສໍາລັບບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ທີ່ພັກແຮມ, ກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວ ແລະຜູ້ ໃຫ້ບໍລິການການກິດຈະກຳທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ.
 • ມຸ່ງເນັ້ນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ຜູ້ສະໜອງ: ຄໍານຶງເຖິງລະບົບຕ່ອງໂສ້ຜູ້ສະໜອງຂອງບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ລວມທັງ ການຂົນສົ່ງ, ທີ່ພັກ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກິດຈະກຳທ່ອງທ່ຽວ. ນຳ​ສະ​ເຫນີ​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່ງ່າຍ​ເພື່ອ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​, ບໍລິຫານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​, ວິທີແບ່ງ​ປັນ ​ແລະ​ ວິທີການ​ສື່​ສານ ຜົນສຳເລັດຂອງຜູ້​ສະ​ຫນອງ​.
 • ປະສິດທິພາບ: ຖານຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງຜູ້ສະຫນອງສ້າງປະສິດທິພາບແລະຫຼີກເວັ້ນ ການກວດສອບຊ້ຳກັນ. ຂໍ້ມູນຖືກແບ່ງປັນລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
 • ການສື່ສານແບບຮວມຕົວກັນ: ໂລໂກ້ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ ທົ່ວທຸກຂະແໜງການ ເພື່ອເປັນອຸປະກອນ ການສື່ສານ ໃນການສົ່ງເສີມບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ.
 • ສົມຈິງ ແລະ ປະຕິບັດໄດ້: ມາດຖານ ແລະ ການກະທຳທີ່ອີງໃສ່ຄວາມສາມາດຂອງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຈະ ເຮັດໄດ້
 • ຫຼັການສຳຄັນສາມຢ່າງ: ການລວມເຂົ້າ ເອົາບັນຫາຄວາມຍືນຍົງແບບຄົບຊຸດຄື: ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ
 • ຄວາມທັນສະໄໝ: ການລວມເອົາມາດຕະຖານ ແລະ ແນວທາງຄຳແນະນຳລະດັບສາກົນ: EMAS III (ລວມທັງເອກະສານອ້າງອີງຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ), ISO 14001, ISO 26001, ໂຄງການ ການລາຍງານ ລະດັບສາກົນ Global Reporting Initiative, ມາດຕະຖານ OECD ຂັ້ນພື້ນຖານ ສໍາລັບບໍລິສັດຫຼາຍປະເທດ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງສະພາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງທົ່ວໂລກ (GSTC)
 • ການຮ່ວມມື: ທຣາເວວໄລຟ໌ Travellife ເຮັດໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຈຸດໝາຍປາຍທາງ. ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພັດທະນາກັບທຸລະກິດ, ອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ NGO ແລະ ລັດຖະບານ.

Travelife has been designed according to the following principles:

 • Transparent, comparable and accountable: one uniform system for travel companies consisting of one common set of standards and implementation process, ensuring consistency and comparability of audits and allowing sector wide benchmarking.
 • Sector wide : applicable to both small and (very) large companies and covering all types of travel companies including inbound, outbound and retail travel companies.
 • International: global availability of online tools in multiple languages.
 • Development oriented: a step by step  approach to help companies and their suppliers implement the Travelife standard gradually.
 • Knowledge-based: Travelife integrates learning to develop knowledge and skills for travel companies, accommodations, activity and excursion providers and consumers.
 • Supply chain oriented: taking into account the  supply chain of travel companies including transport, accommodation and excursion providers.  Offering easy tools to evaluate, manage, share and communicate supplier performances.
 • Efficient:  a common database of suppliers creates efficiencies and avoids duplicating audits. Data are shared between participants.
 • Unified communication: sector-wide logos and messages for communication in travel companies’ promotion materials.
 • Realistic and practical: criteria and actions based on what travel companies (can) do. 
 • Triple bottom line: integration of the full set of sustainability issues: environmental, social and economic.
 • State of the art: integration of major global standards and guidelines: EMAS III (including tourism sector reference document), ISO 14001, ISO 26001, Global Reporting Initiative, OECD standard for multinational companies and the Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Criteria. 
 • Collaborative: Travelife enables involvement of relevant stakeholders  and destinations. The standards are supported by and developed with businesses, NGOs and  governments.

以下是Travelife的营运准则:

 • 信息透明化、可比性、责任担当:为旅游公司提供一个统一的系统,包括一套共同的标准和实施过程,确保审核的一致性和可比性,并允许在整个行业内进行基准测试。
 • 范围广:适用于小型和(非常)大型的企业,涵盖所有类型的旅游公司,包括入境、出境和零售旅游公司。
 • 国际性:在全球提供多种语言的在线工具。
 • 以发展为导向:采用循序渐进的方式,帮助公司及其供应商逐步实施Travelife标准。
 • 以知识为基础:Travelife整合了一套线上学习内容,为旅游公司、住宿、活动和游览供应商以及消费者开发相关知识和专业技能。
 • 以供应链为导向:考虑到旅游公司的供应链,包括运输、住宿和游览供应商。  提供简易的工具来帮忙评估、管理、分享和交流供应商的绩效。
 • 高效:提供统一的供应商数据库,帮助提高效率并避免生贺的内容重叠。参与者之间可共享数据。
 • 统一的交流:在旅游公司的宣传材料中和对外交流使用同一标示。
 • 实际性和实用性:标准和行动计划基于旅游公司实际情况来判定。
 • 三重底线:整合所有的可持续性问题:环境、社会和经济。
 • 最先进的:整合最新国际化标准和规章:包含EMAS III(包括旅游部门的参考文件)、ISO 14001、ISO 26001、GRI全球报告倡议、OECD经合组织的跨国公司标准和全球可持续旅游委员会(GSTC)标准。
 • 合作:Travelife带动相关的利益关联者和旅游目的地参与其中。这些标准得到了企业、无政府组织和政府的支持,并与之共同开发。
 • 非盈利:Travelife以成本为基础运行,所有收入将用于管理和改善系统和工具。* 信息透明化、可比性、责任担当:为旅游公司提供一个统一的系统,包括一套共同的标准和实施过程,确保审核的一致性和可比性,并允许在整个行业内进行基准测试。
Page generated in 0.0623 seconds.