Tour Operators and Travel Agents

ລືມລະຫັດຜ່ານບໍ?

Tools

Travelife offers an integrated set of tools to guide you towards sustainability:

  • ຊຸດການເຝິກອົບຮົມນີ້ ມີຄວາມລໍ້າສະໄໝ ລວມເຖິງຮູບແບບການເຝິກອົບຮົມແບບອອນລາຍ ແລະ ການທົດສອບທີ່ນໍາໄປສູ່ການໄດ້ຮັບໃບຢັງຢື້ນເປັນຂອງສ່ວນບຸກຄົນ, ການເຝິກອົບຮົມແບບເຊິ່ງໜ້າໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຖືວ່າເປັນວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ຄວາມຍືນຍົງ.
  • ລະບົບການບໍລິຫານຈັດການ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຍືນຍົງແມ່ນອີງຕາມມາດຕະຖານຂອງສາກົນ ເຊິ່ງມີ 6 ຂັ້ນຕອນ ຄື: ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການປະເມີນຂັ້ນພື້ນຖານ, ການກໍານົດນະໂຍບາຍ, ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການດໍາເນີນງານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການເຮັດບົດລາຍງານ ແລະ ການສື່ສານ.
  • ເຄື່ອງມືສໍາລັບການວາງແຜນການດໍາເນີນງານທາງອອນລາຍ ຈະຊ່ວຍໃນການຫັນປ່ຽນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອກ້າວສູ່ຂັ້ນຕອນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາຫຼາຍຂຶ້ນ.
  • ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການປຽບທຽບ ແລະ ການລາຍງານທາງອອນລາຍນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອເປັນການລາຍງານດ້ານນະໂຍບາຍຄວາມຍືນຍົງຂອງທ່ານຕໍ່ ທຣາເວວໄລຟ໌, ຊ່ວຍໃນການສື່ສານຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານກັບພາຍນອກ ແລະ ມີການສົມທຽບລະຫວ່າງ ຄວາມສໍາເລັດດ້ານຄວາມຍືນຍົງຂອງທ່ານກັບເພື່ອນຮ່ວມງານອີກດ້ວຍ.
  • ການໃດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຂອງບໍລິສັດແມ່ນອີງຕາມມາດຕະຖານສາກົນຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມຍືນຍົງ
  • ບໍລິການຈັດຫາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ B2B (ທຸລະກິດ ກັບ ທຸລະກິດ)ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາບໍລິສັດທີ່ເປັນເຂື່ອຂ່າຍຂອງ ທຣາເວວໄລຟ໌ ກັບຜູ້ສະໜອງທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງໃນທົ່ວໂລກ.
  • ລະບົບການເຮັດວຽກແບບຍືນຍົງທາງອອນລາຍຂອງໂຮງແຮມ ແມ່ນເພື່ອປະເມີນປະສິດທິພາບຄວາມຍືນຍົງໂຮງແຮມຂອງທ່ານ ແລະ ມີການສົ່ງເສີມໃຫ້ໂຮງແຮມມີການບໍລິການທີ່ດີໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງທ່ານ.
  • ມີບັນໂຮງແຮມໃນຖານຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 7,000 ແຫ່ງ ທີ່ໃດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນແລ້ວ.
  • ຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຢືນຍົງໃນລະບົບຂອງບັນດາປາຍທາງທີ່ມີຄວາມນີຍົມສູງ ແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າ 1,000 ແຫ່ງ.
  • ແນວທາງໃນການປະສານງານໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນເປັນວິທີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆ, ອົງກອນພັດທະນາຂອງເອກະຊົນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວກ້າວໄປສູ່ຄງາມຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ.
Page generated in 0.0338 seconds.