Tour Operators and Travel Agents

ລືມລະຫັດຜ່ານບໍ?

Packages

Travelife offers you a stage  approach towards sustainability linked with different membership packages:

Stage 1. ການລົງທະບຽນເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມ ທຣາເວວໄລຟ໌ 

Stage 2.  ຄູ່ຮ່ວມງານທ ຣາເວວໄລຟ໌

Stage 3. ການຮັບຮອງຢັ້ງຢືນ ທຣາເວວໄລຟ໌

ເມື່ອລົງທະບຽນຄັ້ງທຳອິດ ທ່ານຈະຖືກເຂົ້າຮ່ວມໃນລະດັບທີ່ ໜຶ່ງ, ທ່ານຕ້ອງສະຫຼຸບຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆໃນລະດັບທີ່ທ່ານກຳລັງຢູ່ໄດ້ທັງໝົດແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດກ້າວໄປລະດັບຕໍ່ໄປ.

Page generated in 0.0365 seconds.