Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Rad sa dobavljačima

Rad sa dobavljačimaMeđunarodni poslovni partneriSmeštaj


Međunarodni poslovni partneri imaju važnu ulogu u održivosti vašeg lanca nabavke.

Emitivni turoperatori su ključ dizajniranja proizvoda i u komuniciranju održivosti i održivih proizvoda prema potrošaču. Receptivni turoperatori su  ključ u razvoju lokalnih proizvoda (usklađivanje ponude i tražnje) i u komuniciranju održivosti kroz lokalni lanac nabavke.

Emitivnim i receptivnim operaterima treba uzajamna angažovanost i posvećenost da bi kreirali što održiviji lanac nabavke.

Obučavanje i izveštavanje

Travelife nudi online alate održivosti za angažovanje i evaluaciju Vaših međunarodnih poslovnih partnera. Oni npr. mogu učestvovati u Travelife obuci i izveštavati o osnovnim zahtevima održivosti.

Kod rastućeg broja destinacija Travelife takođe nudi lokalne programe podrške uključujući prilike za obuku „na licu mesta”. Kao član Travelifea bićete unapred informisani o sledećim programima kako bi mogli pozvati Vaše lokalne poslovne partnere.


Travelife sistem održivosti  za hotele nudi podršku, savete i alate kako bi pomogli (Vašem) smeštajnom objektu radi unapređenja rezultata održivosti i likvidnost.

Travelife sistem održivosti za hotele i smeštaj podržava turističke kompanije koje su  posvećene  partnerskoj saradnji sa njihovim dobavljačima. Možete izvršiti evaluaciju i uporediti delotvornost održivosti Vašeg hotela  kroz web-uslugu, time izbegnuvši potrebu sakupljanja podataka i pojedinačne revizije hotela.

Putem  online sistema hotelski menadžeri mogu proveriti delotvornost održivosti ,dobiti povratnu informaciju i  nadgledati napredak. Udovoljavanjem zahteva društvenih i ekoloških kriterijuma hoteli će  dobiti nagradu Travelife Bronza, Srebro ili Zlato, utemeljenu na nezavisnoj inspekciji, omogućivši im da ponosno izlože njihov nagrađeni status na internet stranicama, priboru za pisanje i objektu. 

Hoteli imaju direktnu korist uštedom troškova i dobijaju korporativnu prednost nad konkurencijom promovisanjem kao Travelife nagrađeni hotel u brošurama i internet stranicama turoperatora.

Koristi za turoperatore

Možete  motivisati i ohrabriti Vaše smeštajne kapacitete da se uključe u održivost kroz internet stranicu (link)Travelife za hotele i smeštaj;

  • Alati su dostupni na mnogim jezicima i mogu se primeniti u Vašem globalnom poslovanju;
  • Možete evaluirati i uporediti učinak održivosti Vaših dobavljača smeštaja;
  • Možete  ponuditi Vašim kupcima održivi izbor navodeći Travelife nagradu u vašim promotivnim materijalima.

Sertifikovani hoteli se mogu promovisati potrošačima putem „Travelife kolekcije”, platforme koja sadrži sve Travelife nagrađene hotele. Potrošači će biti usmereni na Vašu platformu za  rezervacije ako im ponudite hotel.


Održivost Vaše turističke kompanije u veliko meri zavisi od envajronmentalnih i društvenih uticaja Vaših dobavljača.

Da bi u potpunosti postigli Vaše ciljeve održivosti možete podržati Vaše dobavljače s podsticajima za dobre prakse, preneti im u komunikaciji zašto je Vaša kompanija odlučila da postavi određene standarde i demonstrira vrednost održivog upravljanja.

Turistički lanac nabavke je kompleksan i sastoji se od mnogo različitih dobavljača uključujući prevoz, smeštaj i aktivnosti, a svaki od njih isporučuje mali deo turističkog proizvoda . Individualan pristup svakom dobavljačau bi zahtevao mnogo vremena i sredstava. Da bi se motivisali i evaluirali dobavljači, delotvornije je udruženo raditi sa drugim turističkim kompanijama komuniciranjem jedinstvenih standarda i deljenjem rezultata evaluacija i rezultata provere.

Travellife olakšava takav opšti pristup nudeći raspon instrumenata obuke, komunikacije, evaluacija i deljenja informacija. Time Vam je omogućeno delotvorno pristupiti i motivisati dobavljače ka održivosti. Ovo je već dostupno za smeštaj i međunarodne poslovne partnere.

Page generated in 0.0269 seconds.