Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Стандарти и критерии

Международен стандарт Области на устойчива дейностПоказатели за отчитане


Стандартът подпомага решаването на  въпроси от всички сфери на устойчива дейност,  според дефинициите на  Глобалните критерии  за устойчив Туризъм, GSTC  и Указанията за корпоративната социална отговорност ISO 26000, в т.ч.:

 • Енергийна ефективност и опазване на енергийните ресурси
 • Управление на водните ресурси  и отпадъците
 • Емисии на парникови газове
 • Трудови практики и условия на труд
 • Човешки права 
 • Връзки с различни общности 
 • Опазване на екосистемите 
 • Културни влияния 
 • Здраве и безопасност 
 • Лоялни бизнес практики 
 • Защита на потребителите


Система Travelife включва над  200 критерии и показатели за отчитане  управлението на различни сфери от дейността на туристическите фирми.

 • Общи дейности 

 • Управление на устойчивостта 
 • Законови изисквания 
 • Лоялни бизнес практики 
 • Вътрешнофирмени дейности и търговски посреднически операции
 • Трудови практики и човешки права (вътрешно-фирмени и търговски) 
 • Връзки с различни общности 
 • Околна среда (вътрешно-фирмени  и търговски) 
 • Доставки 
 • Водни ресурси
 • Енергия 
 • Отпадъци 
 • Обучение и повишаване на осведомеността 
 • Управление на веригата за доставки 
 • Транспорт 
 • Места за настаняване 
 • Екскурзии и туристически дейности 
 • Местни партньори 
 • Екскурзоводи и водачи на групи 
 • Дестинации 
 • Потребители 
 • Повишаване на информираността и мотивацията 
 • Права на потребителите


Сертификационният стандарт Travelife  предлага комплексен подход на принципа  "обслужване на едно гише ". 

Стандартът включва критерии за управление  и за изпълнение,  и е разработен въз основа на международни стандарти и указания за устойчиво развитие и  КСО :

 • EMAS III, Европейска схема за управление по околна среда и одит
 • ISO 14001, Система за управление на околната среда
 • UNEP, Указания за управление на туристически фирми и вериги за доставки към Програмата за опазване на околната среда на Организацията на обединените нации;
 • GRI,  Глобална  инициатива по отчетност
 • GSTC, Глобални критерии  за устойчив Туризъм
 • OECD, Насоки за многонационални предприятия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
 • ISO 26000, Указания и  принципи за корпоративната социална отговорност  
Page generated in 0.0374 seconds.