Tour Operators and Travel Agents

Forgot your password?

Стандарти и критерии

Международен стандарт Области на устойчива дейностПоказатели за отчитане Travelife criteria


Стандартът подпомага решаването на  въпроси от всички сфери на устойчива дейност,  според дефинициите на  Глобалните критерии  за устойчив Туризъм, GSTC  и Указанията за корпоративната социална отговорност ISO 26000, в т.ч.:

 • Енергийна ефективност и опазване на енергийните ресурси
 • Управление на водните ресурси  и отпадъците
 • Емисии на парникови газове
 • Трудови практики и условия на труд
 • Човешки права 
 • Връзки с различни общности 
 • Опазване на екосистемите 
 • Културни влияния 
 • Здраве и безопасност 
 • Лоялни бизнес практики 
 • Защита на потребителите


Система Travelife включва над  200 критерии и показатели за отчитане  управлението на различни сфери от дейността на туристическите фирми.

 • Общи дейности 

 • Управление на устойчивостта 
 • Законови изисквания 
 • Лоялни бизнес практики 
 • Вътрешнофирмени дейности и търговски посреднически операции
 • Трудови практики и човешки права (вътрешно-фирмени и търговски) 
 • Връзки с различни общности 
 • Околна среда (вътрешно-фирмени  и търговски) 
 • Доставки 
 • Водни ресурси
 • Енергия 
 • Отпадъци 
 • Обучение и повишаване на осведомеността 
 • Управление на веригата за доставки 
 • Транспорт 
 • Места за настаняване 
 • Екскурзии и туристически дейности 
 • Местни партньори 
 • Екскурзоводи и водачи на групи 
 • Дестинации 
 • Потребители 
 • Повишаване на информираността и мотивацията 
 • Права на потребителите


Travelife criteria


Сертификационният стандарт Travelife  предлага комплексен подход на принципа  "обслужване на едно гише ". 

Стандартът включва критерии за управление  и за изпълнение,  и е разработен въз основа на международни стандарти и указания за устойчиво развитие и  КСО :

 • EMAS III, Европейска схема за управление по околна среда и одит
 • ISO 14001, Система за управление на околната среда
 • UNEP, Указания за управление на туристически фирми и вериги за доставки към Програмата за опазване на околната среда на Организацията на обединените нации;
 • GRI,  Глобална  инициатива по отчетност
 • GSTC, Глобални критерии  за устойчив Туризъм
 • OECD, Насоки за многонационални предприятия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
 • ISO 26000, Указания и  принципи за корпоративната социална отговорност  
Page generated in 0.0237 seconds.