Tour Operators and Travel Agents

ລືມລະຫັດຜ່ານບໍ?

Carmacal

Carmacal
How does it work?
How to join?
 • ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ດ້ວຍການສົ່ງອີເມວໄປທີ່  info@travelife.info 

  ຄ່າທຳນຽມການມີສ່ວນຮ່ວມ 

  ຄາມາໂຄ ມີຄ່າທຳນຽມສຳລັບສະມາຊິກຂັ້ນພື່ນຖານຕ່ຳສຸດຢູ່ທີ່  100 € ຕໍ່ປີໃນນັ້ນລວມເອົາຄ່າທຳນຽມການຄິດໄລ່  25 . ສຳລັບຄ່າຄິດໄລ່ເພີ່ມເຕີມແມ່ນ 2 €  ຕໍ່ການຄິດໄລ່ໂຕຈິງ . ໃນຄ່າທຳນຽມຕໍ່ປີ  495 €  ຮອດ  750 ການຄິດໄລ່ສາມາດເຮັດໃດ້. 


  # of calculations Price per year ()
  0 - 25100 €
  26 – 2252 € per calculation
  > 225495 €
  • ສະມາຊິກ ທຣາເວວໄລຟ໌  ແລະ ສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມ ທ່ອງທ່ຽວ ANVR  ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 50 % ໃນການເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກຂັ້ນພື່ນຖານກັບ ຄາມາໂຄ.
  • ການຄິດໄລ່ ແມ່ນຄິດມາຈາກພື່ນຖານການລົງທະບຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມການຄິດໄລ່ແຕ່ລະປີ.   
  • ຊຸດທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ (ເລກລະຫັດການທາງທ່ຽວ) ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.
  • ໃບອານຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ຄາມາໂຄ Carmacal ແມ່ນອິງຕາມກົດໝາຍນິຕິສ່ວນບຸກຄົນດຳເນີນການ ສຳລັບ ໜຶ່ງ ຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ແຫຼ່ງຕະຫຼາດ ( ພື່ນຖານໃນປະເທດນັ້ນໆ).


  ຕົວຢ່າງ

  ໃນກໍລະນີຕົວຢ່າງຂອງ 100 ການຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:


  # ການຄິດໄລ່ (ໄລຍະເວລາ)ລາຄາຕໍ່ການຄິດໄລ່ຕໍ່ປີ ()# ການຄິດໄລ່ໃນໄລຍະເວລາລວມ ()
  Basic fee--100
  0 - 250250
  26 - 100275150
  Total -100250
  ໃນກໍລະນີຕົວຢ່າງຂອງ 500 ການຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
  # ການຄິດໄລ່ (ໄລຍະເວລາ)ລາຄາຕໍ່ການຄິດໄລ່ຕໍ່ປີ ()# ການຄິດໄລ່ໃນໄລຍະເວລາລວມ ()
  > 225-500>495 €
  Total -500495 €>
Page generated in 0.0381 seconds.